HAWKEYE7000 | Techvalley Co., Ltd.


FPCB检测优化检测设备
由于配备了重要的冷却装置可以连续使用

HAWKEYE7000

适用领域

  • PCB/FPCB

HAWKEYE7000是由Techvalley独立技术开发的FPCB检测专用检测装置,是一种可自动检测FPCB中垫片数量,缺少双重附件的装置。实时快速获取和分析X射线图像。 为了使用者的软件使用方便,采用触摸屏方法达到用户便利性最大化,并使用自主开发额X射线发生装置实现了合理的维护成本。 配备革命性的冷却装置,可以无限制的连续使用设备。

  • - 检查FPCB内的衬垫数量,缺失,双重粘贴等
  • - 使用自主开发的X射线发生器降低维护成本
  • - 试用安全双锁
  • - 实时X光检查图像采集
  • - 采用触摸屏最大化工作便利性

检验出的图像

产品规格

产品规格
Tube Voltage 80kV
Focal Spot 0.5mm x 0.5mm
Inspection Area 256mm x 150mm
Dimension (mm)
(W x D x H)
1,500 x 830 x 1,700
Weight -

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP