Request A/S | Techvalley Co., Ltd.


售后申请/询问

咨询设备时请填写要检查产品的详细信息,以便进行顺利咨询。 (检测产品、检测项目、样品大小)

웹에디터 시작 웹 에디터 끝

1. 수집하는 개인정보의 항목
상담을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
- 수집항목: 업체명, 부서명, 담당자명, 연락처
- 개인정보 수집방법: 홈페이지(A/S 신청/문의)

2. 개인정보의 수집 및 이용목적
수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.
- A/S 상담
- 서비스 이용과정에서 IP, 방문시각이 자동으로 수집될 수 있습니다.

3. 개인정보의 보유 및 이용기간
- 보유기간 : 24개월
- 보유기간이 지난 개인정보는 지체없이 파기합니다.


Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP