ENIF2-Standalone(XRD)
(ENIF2-Benchtop) | Techvalley Co., Ltd.


ETC.

单击产品名称以查看相应的产品信息。

X射线衍射分析仪
无需破坏样本的构造即可分析的设备

ENIF2-Standalone (XRD)

ENIF2-Benchtop (XRD)

适用领域

  • Analysis
  • 样品结构无损分析设备
  • 信号采集
  • 按照布拉格定律,从波长和角度检查晶格常数
  • 定性/定量分析

峰值数据分析与比较

产品规格

产品规格
X-ray Tube 30kV / 10mA
Goniometer Geometry(2axis) Theta, 2 Theta
Software Data collection

Techvalley Co., Ltd. | Privacy
Head Quarters : #A-506 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
R&D Center : #A-509 Keumkang Penterium IT Tower, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam–si, Gyeonggi-do, South Korea (zip: 13217) | Tel : +82-31-730-0825 | Fax : +82-31-730-0835
Factory : 33, Jikdong-ro, Gwanju-si, Gyunggi-do, South Korea (zip: 12769) | Tel : +82-31-768-7695 | Fax : +82-31-768-7607
Busan Business Division : 417 Byucksan Megatrium, 206, Bugogoncheoncheon-ro, Geumjeong-gu, Busan, South Korea (zip: 46274) | Tel :  +82-51-728-7970~1
VINA Business Division : Số nhà 101-103, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, VIETNAM

售后咨询

电话咨询

制品
+82-31-730-0825
售后
+82-1644-0837
AM 9:00 ~ PM 6:00

在线咨询

制品 / 售后申请/询问
联系我们
 TOP